Algemene Voorwaarden

Rijschool Menig is erkend door de FOD MOBILITEIT en is een erkend opleidingsverstrekker.

Wij verbinden er ons dus toe om de administratie conform de omzendbrieven en KB FOD MOB uit te voeren.

De les wordt niet aangevangen voor de les is betaald.

Als je komt inschrijven wordt een aanbetaling vereist van 2 lesuren en het inschrijvingsgeld van € 25. De aanbetaling wordt verrekend met de laatste 2 lesuren, dit betekent dat als je meerdere blokken van 2 uren hebt ingepland dat voor de les dus nog 2 uren dienen te zijn afgerekend.

We verzoeken je tijdig aanwezig te zijn zodat de les op het voorziene uur kan starten. Te laat is verloren lestijd. De instructeur zal 15 minuten op jou wachten op de afgesproken plaats. Ben je dan nog niet aanwezig, dan mag de rijschool je deze praktijkles aanrekenen.

Wanneer je een lesafspraak of een examenafspraak niet kunt nakomen, moet je ons daarvan minstens 2 werkdagen ofwel 48 uur (voor 19:00 uur afzeggen)op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt je het les- of examengeld gewoon doorgerekend. Indien je verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij je een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden je enkel instructeurskosten aangerekend, zijnde 50 procent van de les- en examengelden.

Indien je examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende: als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.

Bekeuringen tijdens de lessen zijn voor rekening van de lesgever behalve tijdens een examen aangezien je dan geacht wordt een zelfstandige bestuurder te zijn, als de instructeur namelijk remt, is het examen gedaan. Uitzondering is als de leerling opzettelijk de overtreding begaat of niet luistert na een waarschuwing van de instructeur.

In het lesvoertuig wordt er niet gerookt of gegeten (uitgezonderd eten om medisch gegronde redenen).

De instructeur zal je een goede rijtechniek aanleren en alles noodzakelijk om een goede bestuurder te worden. Probeer zijn richtlijnen zo goed mogelijk te volgen en samen met hem je rijkunsten naar een nog hoger niveau te brengen.

De instructeur onthoudt zich van elk niet gewenst fysisch contact. Misbruik moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke gemeld worden.

De instructeur verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn zodat de lesafspraak op het voorziene uur kan starten. Overmacht zoals fileverkeer, vertraging op het examencentrum en andere zijn te verantwoorden.

Bekwaamheidsattesten worden enkel afgeleverd na bekwaamheid bewezen is of in samenspraak met toekomstige begeleider.Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving wordt een aanbetaling van 110 euro gevraagd.

De vooruitbetaalde lessen worden verekend met de laatste lesuren.

Let wel, indien er wordt overgeschreven dient het bedrag 1 werkdag voor de afgesproken les op onze rekening te staan. Of een bewijs van overschrijving te tonen.

Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, wordt er niet gereden maar wordt de les wel aangerekend.Overige voorwaarden

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo's, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Rijschool Menig.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Rijschool Menig levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Rijschool Menig de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Rijschool Menig kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rijschool Menig geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Rijschool Menig kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Rijschool Menig verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Rijschool Menig hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten en eventuele promoties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Rijschool Menig. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval, wordt er vermeld aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rijschool Menig, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Rijschool Menig kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om deze website optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.